METROTV počas COVID-19

Výhercovia „Súťaže METRO TV ZADARMO, vyhrajte 2 roky sledovania METRO TV zadarmo“

  • JUDr. Tibor Kovac
  • Peter Solkovy
  • Erik Pekarovič

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže

 „Súťaž METRO TV ZADARMO, vyhrajte 2 roky sledovania METRO TV zadarmo

 Tento štatút propagačnej a reklamnej súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži„Súťaž METRO TV ZADARMO, vyhrajte 2 roky sledovania METRO TV zadarmo“, ďalej  spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto propagačnej a reklamnej súťaže. 

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

 1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Súťaž METRO TV ZADARMO, vyhrajte 2 roky sledovania METRO TV zadarmo“ je spoločnosť Spoje, s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, Banská Bystrica, IČO: 45607028, (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Súťaž METRO TV ZADARMO, vyhrajte 2 roky sledovania METRO TV zadarmo“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor. 

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže 

1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia predaja elektronických komunikačných služieb a iných služieb a tovarov z obchodnej ponuky Organizátora. 

2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.

 3. Súťaž sa uskutoční v termíne 5.5. – 31.5.2020 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.

 III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže 

1. Do Súťaže sa môže zapojiť: 

a) ktorýkoľvek účastník Organizátora, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

b) ktorý si do mobilného zariadenia nainštaluje mobilnú aplikáciu METRO TV, a aktivuje službu METRO TV

c) splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte. 

V prípade neplnoletého účastníka Súťaže všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v tomto Štatúte a spojené s účasťou v Súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca.

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba: 

 a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, alebo

 b) voči ktorej Organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky), alebo 

c) ktorej Organizátor v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov obmedzil alebo prerušil poskytovanie elektronických komunikačných služieb. 

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a), b) alebo c) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu. 

4. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže oznámením Organizátorovi na mailovej adrese info@metronet.sk . 

IV. Priebeh Súťaže 

1. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania Súťaže nainštalovanie mobilnej aplikácie METRO TV a aktivácia služby METRO TV.

2. Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže. 

3. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje dňa 5.6.2020 troch výhercov, ktorí  získajú využívanie METRO TV pre mobilné zariadenia na 2 roky zadarmo. 

4. Mená výhercov budú zverejnené do 3 pracovných dní na webovej stránke www.metrotv.sk   za predpokladu úspešného kontaktovania výhercov a udelenia súhlasu výhercov na toto zverejnenie v súlade s článkom VI. tohto Štatútu. 

V. Ceny pre výhercov 

1. Organizátor venoval do Súťaže: – 3x prístup do  METRO TV pre mobilné zariadenia na 2 roky zadarmo 

2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom výberu výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke www.metrotv.sk  

 VI. Odovzdanie výhry

 1. Za účelom odovzdania výhry sú výhercovia Súťaže povinní poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. 

2. Výhercovia Súťaže budú za účelom odovzdania výhry kontaktovaní Organizátorom. 

3. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercov vyžiadať si od výhercov Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa pre doručenie výhry. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry, alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom do troch (3) pracovných dní od skončenia Súťaže, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom Súťaže, berie na vedomie a súhlasí, že prípadný telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmto Štatútom môže byť Organizátorom nahrávaný na účely preukázania poskytnutia súčinnosti zo strany výhercu. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, prezývka (ak má), začiatočné písmeno priezviska a obec na účely uverejnenia mena výhercu na webovej stránke  www.metrotv.sk. Podmienky spracovania osobných údajov súťažiaceho a výhercu a ich práva bližšie upravuje článok VII tohto Štatútu. 

4. Výhra bude výhercom Súťaže doručená  prostredníctvom e mailu. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry. 

5. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene výhercu. 

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom Organizátora z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, alebo Organizátor už predtým vypovedal a/alebo odstúpil od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorá bola uzatvorená s výhercom Súťaže. 

7. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, výhra prepadne v prospech náhradného výhercu. 

VII. Spracovanie osobných údajov 

1. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). 

 2. Zapojením sa do Súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci vstupuje s Organizátorom do vzťahu obdobného zmluvnému, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry, čo je zároveň nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkovtohto vzťahu. 3. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné.

4. Osobné údaje súťažiaceho budú Organizátorom spracúvané po dobu trvania Súťaže. 

5. Osobné údaje súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. 

6. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.

 7. Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

8. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, uplatnenia práv, alebo v prípade záujmu kontaktovať osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov u Organizátora môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne na info@metronet.sk.

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke www.metrotv.sk

3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na: 

a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže; b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;

 c) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať; 

d) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;

 e) odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu. 

4. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom. 

5. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na webovej stránke www.metrotv.sk

 Vydané v Banskej Bystrici dňa 4.5.2020

Spoje, s.r.o. , (titul) meno, priezvisko Ing. Mário Tóth